Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Inovační voucher

Vážení kolegové a obchodní partneři,

jako vědecká a výzkumná (VaV) instituce Mendelovy univerzity v Brně je nám potěšením Vám oznámit, že je spuštěna nová výzva pro podávání žádostí o podnikatelské vouchery.

Inovační vouchery - Výzva VI

Sdělujeme Vám, že na naše služby v rámci měření, zkoušení a certifikace můžete opět čerpat evropské prostředky z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Dotace můžete využít formou inovačních voucherů z VI. Výzvy pro malé a střední podniky z celé republiky mimo Prahu.

Vouchery Vám pokryjí náklady až do výše 75 % konečné ceny za testování, měření a certifikaci.

Výzva platí do 31.12.2022 .

Veškeré potřebné informace a dokumenty naleznete na stránkách API.

Inovační vouchery - Výzva IV

Sdělujeme Vám, že na naše služby v rámci měření, zkoušení a certifikace můžete opět čerpat evropské prostředky z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Dotace můžete využít formou inovačních voucherů z IV. Výzvy.

Vouchery Vám pokryjí náklady až do výše 75 % konečné ceny za testování, měření a certifikaci.

Maximální výše dotace je 299 999,- Kč, minimální výše dotace je 50 000,- Kč (malé a střední podniky z celé republiky mimo Prahu).

Výzva platí do 30.6.2020 .

Veškeré potřebné informace a dokumenty naleznete na stránkách MPO nebo na stránkách API.

Inovační vouchery - Výzva III

Sdělujeme Vám, že na naše služby v rámci měření, zkoušení a certifikace můžete opět čerpat evropské prostředky z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Dotace můžete využít formou inovačních voucherů z III. Výzvy.

Vouchery Vám pokryjí náklady až do výše 75 % konečné ceny za testování, měření a certifikaci.

Maximální výše dotace je 299 999,- Kč, minimální výše dotace je 50 000,- Kč (malé a střední podniky z celé republiky mimo Prahu).

Výzva platí do 31.12.2018 .

Veškeré potřebné informace a dokumenty naleznete na stránkách MPO, podstránce Inovační vouchery – III. výzva.

Inovační vouchery - Výzva I - (ukončeno)

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017 .

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace bude poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů v rámci podpory „de minimis“
 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 80 tis. Kč
 • maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 250 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví

Na co nelze získat podporu (nepodporované aktivity):

 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží
 • marketing, analýzy trhu, audity, školení, stáže, běžně opakující se služby, poradenství v oblasti finanční a dotací, sociální inovace, nákup majetku, design a vývoj webových stránek, výroba

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy
 • rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), ale skutečné místo realizace projektu, tzn. realizace výdajů, resp. skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušeného regionu
 • každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit max. 3 projekty na jedno IČ
 • žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat a v případě, že by se jednalo o shodné nebo obdobné plnění, musí vypsat výběrové řízení
 • žadatel je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových obdobích předcházejících datu podání žádosti o podporu.

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 08. 07. 2020