Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Oznámený subjekt č.1389

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně je podle § 11b zákona č. 22/1997 Sb. Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oprávněna v rozsahu rozhodnutí č. 5/2015-CPR ze dne 19. května 2015 k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanový harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků označovaných CE na trh.

Rozsah rozhodnutí

 • Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované pro vnitřní nebo vnější nosné konstrukce;
 • Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované pro vnitřní nebo vnější nenosné konstrukce;
 • Dveře a vrata pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách;
 • Dveře a vrata pro jiná ohlášená specifická použití a/nebo použití, na která se vztahují specifické požadavky, zejména na hluk, energii, těsnost a bezpečnost při užívání;
 • Okna jakákoliv jiná než pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách;
 • Pružné a textilní podlahoviny
 • Výrobky pro tuhé podlahové povrchy
 • Konstrukční výrobky z rostlého dřeva
  jako prvky: mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty)
  jako sestavy: příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy – pro mosty, železniční tratě, a pozemní stavby;
 • Střešní okna pro použití, na která se nevztahují předpisy pro požární odolnost;
 • Střešní okna pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň;
 • Střešní okna pro použití, na která se vztahují předpisy pro o ukazatelích vlastností při ohni z venku;
 • Střešní okna pro použitípřispívající k vystužení střešní konstrukce;
 • Střešní okna pro použití pro použití jiná než výše specifikovaná.

Aktuální seznam harmonizovaných norem, podle kterých oznámený subjekt č.1389 posuzuje shodu:

 • ČEN EN 13986 – Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení
 • ČSN EN 14081–1 +A1 – Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 14351–1 +A1 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
 • ČSN EN 14041 – Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti
 • ČSN EN 14915 – Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení
 • ČSN EN 14342 – Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení

Oznámený subjekt je právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie oznámena Evropské komisi a všem členským státům Evropské unie jako osoba pověřená členským státem Evropské unie k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků s technickými požadavky.

Naše zkušebna splňuje všechny podmínky k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody vydaným na základě zákona, tj.:

 • odbornou úroveň ve vztahu k procesu prokazování shody
 • neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky činnosti Oznámeného subjektu
 • vybavení vlastním zařízením k technickým a administrativním úkonům a přístupnost k zařízení pro speciální posuzování
 • existenci nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi
 • existenci závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti Oznámeného subjektu
 • existenci závazku uzavřít v rozsahu uděleného oprávnění smlouvu o provedení úkonů podle stanoveného postupu posuzování shody

Úřad kontroluje, zda oznámené subjekty dodržují ustanovení tohoto zákona a podmínky uvedené v rozhodnutí o oprávnění. Oprávnění, jejich rozsah a změny se zveřejňují oznámením ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 01. 06. 2015