Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Historie a současnost Autorizované osoby č. 209
Mendelovy univerzity v Brně, pracoviště Zlín

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně je součástí Mendelovy univerzity v Brně a organizačně je začleněna jako pracoviště Lesnické a dřevařské fakulty.

Své kořeny má toto pracoviště u firmy Baťa ve Zlíně. Asi od roku 1938 zorganizoval a vedl zkušebnu leteckého dřeva a dřevěných dílců pan Ing. A. Trávník. Zkušebna se postupně rozšířila na výzkum technologického zaměření, na řešení problémů v návaznosti na ostatní složky koncernu Baťa. Po roce 1939 byl vedoucím tzv. "pomocných technologických dílen na dřevo" pan Prof. Vl. Rypáček.

Práce tohoto útvaru dostala charakter vyloženě průmyslového výzkumu. Mimo jiné se zde řešila problematika ochrany dřeva proti dřevokazným houbám a hmyzu v souvislosti s výstavbou tzv. Baťových domků ve Zlíně, ale i ostatního stavebnictví.

V roce 1947 byl v Bratislavě založen Drevársky výskumný ústav, ke kterému bylo postupně přičleněno i oddělení dřeva - technologického ústavu stavebního ve Zlíně. V tuto dobu se pracoviště nachází v objektu starých garáží mimo areál n.p. Svit.

V šedesátých letech se na pracovišti řešila technologie zpracování stromové kůry, zejména její zásoby v Otrokovicích po činění kůží a dále technologie výroby a konstrukce dřevěných podlah.

V roce 1968 byla zřízena u Štátneho drevárskeho výskumného ústavu v Bratislavě Státní zkušebna 216 a Výzkumné pracoviště Zlín, jako součást této zkušebny, hodnotilo a zkoušelo stavebně truhlářské výrobky - okna, dveře, dřevěné podlahoviny.

V roce 1984 je pracoviště přestěhováno do nových prostorů, které jsou vybudovány sdruženou investicí s Výzkumným ústavem pozemních staveb Praha v Loukách ve Zlíně.

K 1.1.1992 převedl výzkumné pracoviště Zlín jeho vedoucí Doc. Ing. Josef Polášek, PhD. delimitací od ŠDVÚ Bratislava k VŠZ Brno. Na pracovišti zůstává vybavení, základní prostředky, laboratorní přístroje, knihovna, technické zprávy, rozsah vybraných pracovních činností a redukovaný stav výzkumných a technických pracovníků.

Organizační strukturou je pracoviště Zlín začleněno do režimu vedlejší hospodářské činnosti MZLU Brno s cílem ekonomické soběstačnosti. Tento statut se od roku 1992 daří naplňovat do současné doby.

Hlavním záměrem pro delimitaci pracoviště k MZLU v Brně bylo využít technického a materiálního zázemí pracoviště a vědecko výzkumných kapacit při budování nově vznikajícího dřevařského oboru na Fakultě lesnické, dnes Fakulta lesnická a dřevařská.

Od roku 1992 se za účinné pomoci vedení tehdy VŠZ v Brně podařilo získat statut Státní autorizované zkušebny s číslem 209 jejíž ředitelem je vždy představitel organizace. Od roku 2006 je novým výměrem jmenován rektor Mendelovy univerzity v Brně Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Původní název Vysoká škola zemědělská byl změněn podle §30 zákona č. 192/1994 Sb. od 1.1.1995 na Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a podle zákona č. 419/2009 Sb. od 1.1.2010 na Mendelova univerzita v Brně. Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. ze dne 22.4.1998 o vysokých školách a ve znění pozdějších předpisů je veřejnou vysokou školou s postavením vrcholně vzdělávací, vědecké a kulturní instituce.

Pro výkon státního zkušebnictví je nezbytný průkaz odborností, nezávislosti, mlčenlivosti atp., který je stvrzen vydáním Osvědčení o akreditaci vlastní zkušební laboratoře. Součástí tohoto osvědčení je přiznaný rozsah akreditovaných zkoušek, pro již dříve uvedené profesní oblasti. Ke konci roku 2011 je na pracovišti Zlín akreditováno 71 zkoušek pomocí 104 zkušebních metod.

Autorizovaná osoba č.209 Mendelova univerzita v Brně, pracoviště Zlín je jedním z posledních specializovaných a fungujících výzkumných pracovišť v ČR pro stavebně truhlářské výrobky. Tento obor obsáhne po stránce normalizačních, zkušebních a technologických předpisů pro okna, dveře a dřevěné podlahoviny.

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 03. 10. 2012