Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Certifikační orgán na výrobky č.3061

Pro zkoušky je Certifikační orgán na výrobky akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v souladu s příslušnými články normy ČSN EN ISO/IEC 17065 "Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby" a ustanoveními, kterými Český institut pro akreditaci v zájmu jednotného výkladu upřesňuje nebo doplňuje jednotlivá ustanovení uvedené normy. K tomuto účelu vydal Český institut pro akreditaci na základě posouzení akreditačních kriterií Osvědčení o akreditaci k certifikaci výrobků č. 493/2017 pro Certifikační orgán č. 3061, které má platnost do 16. srpna 2022. Osvědčení bylo vydáno po zjištění, že certifikační orgán je odborně způsobilý objektivně a nezávisle vykonávat certifikaci v rozsahu předmětu akreditace. Certifikační orgán má vypracován systém jakosti pro Akreditovaný certifikační orgán na výrobky č. 3061 obsahující všechny prvky předepsané normou ČSN EN ISO/IEC 17065. Certifikace se provádí podle norem nebo normativních dokumentů ČSN, ČSN EN, EN, ISO, DIN nebo ÖNORM.

Předmětem akreditace Akreditovaného certifikačního orgánu č. 3061 je certifikace pro:

  • stavebně truhlářské výrobky (okna, dveře, zárubně, podlahoviny, obklady)
  • desky ze dřeva
  • dřevo pro stavební konstrukce
  • dřevěný nábytek

Certifikace je činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti s výrobou související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky.

Certifikační orgán je orgán provádějící certifikaci shody, tj. činnost třetí strany, prokazující dosažení přiměřené důvěry, že náležitě identifikovatelný výrobek, postup nebo služba je ve shodě s předepsanou normou nebo jiným normativním dokumentem. Proces certifikace výrobků je nestranný. Certifikační orgán na výrobky se neangažuje v činnostech, které by mohli ohrozit jeho nestrannost a neposkytuje rady ani konzultace jako součást procesu certifikace výrobků.

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 02. 03. 2018