Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Autorizovaná osoba 209

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně je podle § 11 odst. 1 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizována v rozsahu rozhodnutí č. 6/2017 ze dne 1. února 2017. Autorizace je udělena k činnostem při posuzování shody výrobků stanoveným podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb.

Rozsah rozhodnutí:

 • konstrukční výrobky z rostlého dřeva – jen dřevo na stavební konstrukce
 • okna a dveře
 • zárubně
 • střešní okna
 • výrobky pro tuhé podlahové povrchy – jen parkety, tuhé laminované podlahoviny a výrobky na bázi dřeva
 • vnější a vnitřní obkladové prvky, desky, profily, panely, fasádní obklady – jen na bázi dřeva

Autorizace je pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou a vymezených v technických předpisech.

Autorizovaná osoba zajišťuje, v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci, činnosti při posuzování shody výrobků, zahrnující i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou a vymezených v technických předpisech, s požadavky technických předpisů.

Naše zkušebna splňuje všechny podmínky k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody stanovených nařízením vlády vydaným na základě zákona, tj.:

 • odbornou úroveň ve vztahu k procesu posuzování shody;
 • neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky činnosti Autorizované osoby;
 • vybavení vlastními zařízeními k technickým a administrativním úkonům a přístupnost k zařízení pro speciální posuzování;
 • existenci nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi;
 • existenci závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti AO;
 • existenci závazku uzavřít v rozsahu udělené autorizace smlouvu o provedení úkonů podle stanoveného postupu posuzování shody.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kontroluje, zda Autorizovaná osoba dodržuje ustanovení zákona a nařízení vlády vydaných k jeho provedení a podmínky uvedené v rozhodnutí o autorizaci. Autorizace, jejich rozsah a změny se zveřejňují oznámením ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 20. 02. 2017