Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Zkušební laboratoř č.1030.1 akreditovaná ČIA

Naše zkušební laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. K tomuto účelu vydal Český institut pro akreditaci Osvědčení o akreditaci, (eng) č. 278/2019 pro zkušební laboratoř č .1030.1 akreditovanou ČIA, které má platnost do 24. listopadu 2021. Zkušební laboratoř má vypracován systém jakosti pro zkušební laboratoř č. 1030.1 akreditovanou ČIA obsahující všechny prvky předepsané normou ČSN EN ISO/IEC 17025.

Předmětem akreditace zkušební laboratoře č. 1030.1 akreditované ČIA je zkoušení:

  • otvorových stavebních výplní (okna a balkónové dveře, dveře a zárubně, lamelované okenní hranoly)
  • podlahovin na bázi dřeva
  • desek ze dřeva
  • dřeva na stavební konstrukce
  • nábytku
  • budov

Oblasti zkoušení zkušební laboratoře č. 1030.1 akreditované ČIA lze rozdělit do následujících skupin:

  • fyzikální a mechanické vlastnosti
  • rozměrové tolerance
  • povrchové úpravy

Akreditace je postup, zahájený na žádost právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že je způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět zkoušky výrobků, kalibraci měřidel nebo jinou obdobnou technickou činnost. Provádění akreditace v rozsahu vymezeném zákonem zaručuje stát.

Naše zkušební laboratoř disponuje speciálními zkušebními pomůckami a zařízením pro provádění požadovaných zkoušek. Zkoušky vykonávají zkušební technici náležitě proškolení a způsobilí v oboru zkoušení podle norem ČSN, ČSN EN, EN nebo speciálních mezinárodně uznávaných metodik.

Akreditovaná zkušební laboratoř používá takové zkušební předpisy, které splňují potřeby zákazníka a které jsou vhodné pro prováděnou zkoušku. Protokoly akreditované zkušební laboratoře lze využít jako podklad pro prokázání shody podle zákona č. 22/1997 Sb., NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a ve znění NV č. 215/2016 Sb., a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 Sb. v aktuálním znění.

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 09. 07. 2019