Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě si každý výrobce či dovozce vypracuje v českém jazyce sám na základě posouzení shody výrobku.

Postupů posouzení shody výrobků je několik a jejich přesné znění obsahuje
Nařízení vlády 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů POZOR!!! od 1.7.2013 neplatí, nově dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.
Jaký postup platí pro Váš výrobek, naleznete v tabulce.


Zde Vám nabízíme alespoň stručnou charakteristiku dle NV 190/2002 Sb.

§ 5 Posuzování shody dle NV 190/2002 Sb.

od 1.7.2013 neplatí, nově dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

Zde Vám nabízíme alespoň stručnou charakteristiku dle NV 163/2002 Sb.

§ 5 Certifikace § 7 Ověření shody autorizovanou osobou § 8 Posouzení shody výrobcem § 9 Posouzení shody při kusové výrobě

§ 5 Certifikace dle NV 163/2002 Sb.

 1. Výrobce (dovozce) poskytne autorizované osobě
  • identifikační údaje (fyzické osoby: jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo; právnické osoby: název, popř. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo), u dovážených výrobků též údaj o výrobci a místu výroby
  • technickou dokumentaci
  • vzorky výrobku
  • popis provozovaného systému řízení výroby, popřípadě u dovážených výrobků popis způsobu kontroly výrobků dovozcem a zajistí u autorizované osoby pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce nejméně jedenkrát za 12 měsíců
 2. Autorizovaná osoba provede certifikaci výrobku následujícím způsobem
  • přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají požadavkům NV č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č.312/2005 Sb.
  • vyzkouší vzorek (vzorky) výrobku poskytnuté výrobcem či dovozcem na základě výběru, který provedla a ověří, zda výrobek odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení
  • posoudí systém řízení výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci a zda zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci; pokud u dovážených výrobků dovozce nezajistí posouzení systému řízení výroby u zahraničního výrobce autorizovanou osobou, je předmětem posouzení způsob kontroly výrobků dovozcem
 3. V případě, že vzorek odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení, které souvisejí se základními požadavky, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku a předá ho výrobci či dovozci

Certifikát obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis certifikovaného výrobku. Nejméně jedenkrát za 12 měsíců autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce a kontrolu dodržení stanovených požadavků u výrobků. O vyhodnocení dohledu, popř. kontroly dodržení stanovených požadavků vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci nebo dovozci.

Obecné požadavky na systém řízení výroby u výrobce – zde
Obecné požadavky na způsob kontroly výrobků dovozcem – zde

§ 5a Certifikace bez zkoušek při dohledu dle NV 163/2002 Sb.

Autorizovaná osoba může při dohledu vystavit certifikát výrobku i bez zkoušek, a to u výrobků, u nichž se předpokládá tento způsob posuzování shody. Přitom výrobce nebo dovozce, jakož i autorizovaná osoba postupují podle § 5, s výjimkou odběru vzorků a jejich zkoušek. Jestliže dovozce nezajistí autorizované osobě možnost posoudit systém řízení výroby u výrobce, posouzení shody se provede podle § 5

§ 7 Ověření shody autorizovanou osobou dle NV 163/2002 Sb.

Pro stavební výrobky typu okna, dveře a podlahoviny je nejvíce používán postup ověření shody dle § 7 NV 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č.312/2005 Sb., na jehož základě shodu ověřuje autorizovaná osoba. Posouzení shody je zaznamenáno v dokumentech vydaných autorizovanou osobou

 • v protokolu o ověření shody typu výrobku
 • ve stavebním technickém osvědčení

Jednotlivé etapy postupu ověřování shody dle § 7 NV č.163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č.312/2005 Sb.

přihlášení zkoušení ověření shody prohlášení o shodě

Přihlášení

V případě, kdy výrobce či dovozce musí spolupracovat s autorizovanou osobou je nutné

 1. vyplnit formulář přihlášky k výkonu činnosti autorizované osoby – zde
 2. podepsat smlouvu o činnosti AO vystavenou na základě přihlášky
 3. zaplatit 80 % zálohy z celkové částky před samotným ověřováním shody dle zálohové faktury
 4. vyplnit formulář "typy a specifikace vyráběných oken" pro určení optimálních vzorků, které budou dodány ke zkouškám – zde

Výrobce nebo dovozce musí současně písemně potvrdit, že provedení technických zjištění vlastností výrobků nezadal jiné autorizované osobě, což vyznačí v přihlášce.

Zkoušení

Po zaplacení zálohy výrobcem či dovozcem může autorizovaná osoba začít se zkoušením vzorků výrobku dle příslušných zkušebních norem.

Výrobce či dovozce je dále povinen dodat do Autorizované osoby

 1. vzorky výrobku odpovídající požadavkům na zkušební vzorky – najdete v sekci ke stažení
 2. technickou dokumentaci dle § 4 NV č.163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č.312/2005 Sb., a to v rozsahu umožňující posouzení shody výrobku s technickými požadavky určených norem, technických předpisů nebo stavebního technického osvědčení:
  • podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě
  • u dovážených výrobků identifikační údaje o výrobci
  • odkaz na určené normy, na technické předpisy nebo STO, které budou využity pro posuzování shody před uvedením výrobku na trh
  • výkresovou dokumentaci, technologický postup výroby a pro použití ve stavbě, údaje o technických vlastnostech výrobku vztahující se k základním požadavkům
  • popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, návody k použití ve stavbě a případná upozornění (např. na nebezpečí nebo omezení použitelnosti), návody k bezpečnému použití musí být v českém jazyce
  • upozornění na nebezpečí nebo na omezení použitelnosti
  • výsledky provedených zkoušek - zkušební protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě od použitých polotovarů

Technická dokumentace musí být srozumitelná, tedy v českém jazyce.
Obsah technické dokumentace najdete v sekci ke stažení

Bližší informace k postupu posuzování shody výrobků oken, dveří, zárubní Vám poskytne Ing. Miroslav Zapletal
Bližší informace k postupu posuzování shody výrobků podlahovin, obkladů Vám poskytne Ing. Petr Mitáček

Výrobce či dovozce je povinen zajistit takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 NV č.163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č.312/2005 Sb.; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

Ověření shody

 • Akreditovaná laboratoř na základě provedených zkoušek vzorku výrobku vydá protokol o zkouškách, v němž jsou zaznamenány přesné výsledky zkoušek
 • na základě technických zjištění (výsledky zkoušek, technická dokumentace) Autorizovaná osoba posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům a vydá stavební technické osvědčení s dobou platnosti 5 let

Stavební technické osvědčení obsahuje:

 • identifikační údaje o výrobci, dovozci, sdružení (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání, IČO fyzické osoby, popř. název firmy, sídlo firmy a IČO právnické osoby)
 • identifikaci a popis výrobku
 • vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě včetně jeho případného omezení
 • přehled podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem
 • přehled použitých technických předpisů a norem
 • údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a o způsobech jejich zjištění
 • upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému řízení výroby
 • údaje o době platnosti STO

Na základě dokumentů vydaných autorizovanou osobou si výrobce nebo dovozce vypracuje prohlášení o shodě, jehož vzor si můžete stáhnout – zde

Náležitosti prohlášení o shodě:

 • identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popř. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby)
 • identifikační údaje o výrobku (např. název, typ, značka, popis provedení), u dovážený výrobků též jméno a adresu výrobce a místo výroby
 • popis a určení výrobku (výrobcem, popř. dovozcem určený účel použití ve stavbě)
 • údaj o použitém způsobu posouzení shody, identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody
 • odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody
 • údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, údaje o této osobě (název, popř. obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu (stavebního technického osvědčení, zkušebního protokolu, zprávy, popř. certifikátu) o předmětném výrobku nebo o posouzení systému řízení výroby
 • potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popř. požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popř. výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky
 • datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis

Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti výrobku z hledisek základních požadavků, výrobce nebo dovozce vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě.

§ 8 Posouzení shody výrobcem dle NV 163/2002 Sb.

Výrobce nebo dovozce pro posouzení shody výrobků

 • provede nebo nechá provést zkoušky vzorku výrobku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení pořizuje doklad
 • zajistí technickou dokumentaci dle § 4 NV č.163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č.312/2005 Sb.
 • zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků

Výrobce nebo dovozce nemá povinnost přihlásit výrobek k posuzování autorizované osobě.

V případě, že dovozce nezajistí splnění všech výše uvedených ustanovení, provádí se ověření shody podle § 7.

Informační materiál Zkušebny stavebně truhlářských výrobků Zlín. Je určeno pouze pro studijní účely, publikování celku nebo částí jen s písemným souhlasem ZSTV.

(c) ZSTV 2003

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 01. 07. 2013