Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Autorizovaná osoba č.209
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků

obchodní sdělení

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás zdvořile oslovit jako Vaši obchodní přátelé a partneři v oblasti problematiky výroby a zkoušení stavebně truhlářských výrobků. Jistě je vám známo, že jako výrobcům oken a dveří je Vám uložena povinnost vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb. o vydávání prohlášení o shodě na Vaše výrobky buď podle nařízení vlády č. 312/2005 Sb. nebo podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Dovolte nám, abychom Vás ve stručnosti seznámili s novinkami týkající se právě posuzování shody stavebně truhlářských výrobků.

Od prosince roku 2006 vešla v platnost harmonizovaná norma ČSN EN 14351-1 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti , na jejímž základě vyvstala možnost posuzování oken a vchodových dveří podle NV č. 190/2002 Sb., což pro výrobce znamená, že si budou moci vydávat ES (evropské) prohlášení o shodě a své výrobky označovat značkou shody CE. Tato značka opravňuje výrobce k exportu svých výrobků v rámci zemí celé EU bez jakýchkoliv dalších překážek obchodu.
Vzhledem ke skutečnosti, že od února 2010 všichni výrobci oken a dveří budou muset vydávat evropské (ES) prohlášení o shodě a budou muset na svých výrobcích uvádět značku shody CE, dovolujeme si Vám nabídnout provedení posouzení shody podle NV č. 190/2002 Sb. v rámci harmonizované normy ČSN EN 14351-1, což znamená provedení všech mandátových (povinných) zkoušek podle této platné harmonizované normy.

Jedná se o následující:
  • Zkouška odolnosti proti zatížení větrem
  • Zkouška vodotěsnosti
  • Zkouška únosnosti bezpečnostních zařízení
  • Výška a šířka - rozměrové tolerance (posouzení shody s tech. dok.)
  • Akustické vlastnosti (výpočet - dle ČSN EN 14351-1, příloha B)
  • Součinitel prostupu tepla (výpočet dle ČSN EN ISO 10077-1)
  • Zkouška průvzdušnosti pro kladné a záporné tlaky
  • Zkouška průvzdušnosti (+,-) po zatížení větrem

Na základě provedených zkoušek Vám bude vystavena veškerá dokumentace nutná pro vydání evropského (ES) prohlášení o shodě.

Je nutno také zmínit, že výrobce musí mít zavedený, dokumentovaný a používaný systém řízení výroby (FPC – Factory Production Control) – viz harmonizovaná norma ČSN EN 14351-1, jehož součástí je také zabezpečení kontroly vlastností zjištěných při počáteční zkoušce typu výrobku minimálně jednou za 12 měsíců (v případě zájmu je po dohodě možná technická výpomoc pro zavedení FPC ve Vaší výrobě).

Podrobnější informace získáte na našich webových stránkách nebo na telefonu (577 103 317). V případě Vašeho zájmu budeme velmi potěšeni, když se na nás obrátíte.

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 24. 09. 2008