Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Inovační vouhery pro Zlínský a Olomoucký kraj

Cíl projektu:

Tento finanční nástroj podporuje prvotní spolupráci podnikatelů s vybranými vysokoškolskými institucemi z celé ČR. Umožní firmě plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná a vědecká instituce (VaV) dodá znalosti potřebné pro inovace. Vzájemná spolupráce proto přináší vysokou přidanou hodnotu, která může výrazně posílit konkurenceschopnost zúčastněných aktérů. Inovační vouchery pomáhají navázat vzájemnou spolupráci podnikatelských subjektů s vysokými školami. Spoluprací se rozumí nákup specifických služeb dodávaných konkrétní vysokou školou podnikatelskému subjektu, napomáhající zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatele.

Možnosti využití:

Podnikatelský subjekt může využít inovační voucher na nákup specificky vymezených dílčích služeb od VaV instituce, které by mu měly pomoci ověřit či usnadnit postup při realizaci konkrétní inovační aktivity.

Inovační aktivitou se rozumí směřování podnikatelského subjektu k vytvoření nových či inovovaných produktů nabízených externím zákazníkům, díky nimž by mělo dojít k posílení konkurenceschopnosti tohoto podnikatelského subjektu na stávajících trzích či získání nových trhů.

Novým či inovovaným produktem se rozumí produkt s kvalitativně lepšími vlastnostmi z hlediska vnímání externího zákazníka, oproti stávající produkci nabízené na trhu.

Podnikatelské subjekty působící ve Zlínském a Olomouckém kraji mohou získat inovační voucher v hodnotě 60 – 149 tis. Kč, který využijí k nákupu služeb v hodnotě 80 – 199 tis. Kč.

Co inovační vouchery podporují?

Nákup znalostí od poskytovatele znalostí, která je pro ni nová a není běžně dostupná. Takovými znalostmi se například rozumí:

 • Vývoj (inovace) produktu / služby
 • Testování a měření
 • Přístup k výzkumnému zařízení
 • Testování prototypu výrobku
 • Analýza vhodnosti použití materiálu
 • Design produktu
 • Inovační / technologický audit
 • Optimalizace operačních procesů firmy atd.

Naše současná spolupráce:

Od roku 2013 je Zkušebna STV Zlín zapojena v OL kraji do třech úspěšných inovačních voucherů pro inovovaný výrobek dřevěných typů oken a vchodových dveří.

Podrobnější informace o inovačních voucherech:

Pro OL kraj: www.kr-olomoucky.cz/inovace

Pro ZL kraj: www.objevtesmer.cz

Pro další informace prosím kontaktujte vedoucího Zkušebny STV Zlín

Ing. Miroslav Zapletal

 • tel.: +420 770 139 713
 • mobil: 606 056 342
 • e-mail: mira.zapletal@zstv.cz

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín
tel.: +420 770 139 713, mobil: 606 056 341, e–mail: info@zstv.cz, web: www.zstv.cz

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic
Tel.: +420 770 139 713
odpovědnost za stránku
aktualizace: 13. 01. 2014